LessCity city

Name Weekly Average Current Season Previous Season All Time
Miki 4341 19090 7062 204027
cloud 8693 43998 145836 451996
Blanak 2477 22527 52275 123827
Amithiel 26258 713576 186183 1286599
Lessi 95361 1741339 1807374 4577282
Tantal 7356 35815 153835 382484
Leah 3102 19762 44295 155090
Darktrane 5801 30917 0 208828
warabej 2475 19282 28965 123742
GerryBana 5264 45841 85371 263155
Course 26725 412378 844932 1362934
arno 2588 13272 35310 111275
Rekolon 1507 11954 15139 57246
DrTobi 1374 11640 7593 19233
Sitter013 1006 6035 0 6035
Asmodean 1414 5656 0 5656
Lilofee 952 952 0 952
Dudel 153 305 0 305
Fira 155 310 0 310
Name Weekly Average Current Season Previous Season All Time